Vzdělávání

Naše mateřská škola pracuje vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem "V pohádkách poznáváme svět", který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsahuje všechny požadované informace a k dispozici je v prostorách MŠ.

                                                                                                                                

Při rozvíjení osobnosti dítěte klademe velký důraz na hru, která nám pomáhá k obohacení znalostí, k rozvoji smyslů, myšlení a tvořivosti.

Hra je vedle pohybu pro děti nejpřirozenější činností, důležitá pro zdravý vývoj dítěte a zároveň je podstatou dramatické výchovy.

Využíváme hlavně tyto složky:

 • Hudba
 • Dramatika
 • Výtvarné a pracovní ztvárnění
 • Pohybové aktivity

Zařazena je i prevence sociálně - patologických jevů.

 

1. Hudba

Využíváme všech předností hudby, která podchytí přirozený a aktivní zájem dětí, a tak podněcuje rozvoj jejich hudebnosti:

 • pěvecké činnosti
 • instrumentální činnosti
 • hudebně pohybové činnosti
 • poslechové činnosti
 • muzikoterapie

V průběhu všech činností jsou zařazovány veškeré hudební činnosti, je zařazována i muzikoterapie (poslech relaxační hudby, hra na dětskou lyru, zvonečky Koshi, bubínky Ocean Drum a Jembe).

 

2. Dramatika

Aktivní poznávání světa, člověka, společnosti a sama sebe (hry, cvičení, improvizace, dramatizace, pantomima, hudba).

 

3. Výtvarné a pracovní ztvárnění

Rozvíjíme schopnost vnímat umění a radovat se z něho a vytvářet podmínky pro vlastní umělecký rozvoj dítěte:

 • malba
 • kresba
 • modelování
 • práce s přírodním materiálem, papírem a technickým materiálem
 • návštěva výstav
 • vycházky s estetickým zaměřením

 

4. Pohybové aktivity

U dětí vytváříme zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu. Zároveň respektujeme duševní a tělesnou hygienu a potřeby dítěte. A to vše těmito prostředky:

 • přirozená cvičení
 • zdravotní cviky
 • dechová cvičení
 • cvičení s prvky jógy
 • cvičení na nářadí
 • hry se zpěvem
 • relaxační a odpočinkové činnosti

 

5. Vzdělávací obsah:

ŠVP i TVP je uspořádán do těchto vzdělávacích oblastí:

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální a jsou nazvány:

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 • Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 • Sebeobsluha
 • Zdraví, bezpečí

 

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 • Jazyk a řeč
 • Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

 

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace
 • Vnímání
 • Pozornost, soustředění, paměť
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 • Časoprostorová orientace
 • Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 • Řešení problémů, učení

 

 • Sebepojetí, city, vůle
 • Sebevědomí, sebeuplatnění
 • Sebeovládání, přizpůsobivost
 • Sebepojetí, city, vůle

 

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým
 • Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 • Sociabilita

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • Společenská pravidla a návyky
 • Zařazení do společenství
 • Kultura, umění

 

5.  Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost
 • Adaptabilita ke změnám
 • Vztah k životnímu prostředí

 

Všechny uvedené oblasti ve spojitosti s rámcovými i dílčími cíli, výstupy, kompetencemi, dále s očekávanými výstupy a konkrétními výstupy a s ohledem na věkovou skupinu a odlišnosti dětí jsou přirozeně propojeny dle podmínek MŠ i jednotlivých tříd do třídních vzdělávacích programů.

 

V průběhu vzdělávání jsou na mateřské škole využívány různé didaktické a vzdělávací pomůcky, nově i počítač Lenovo s výukovým programem "KidsSmart Early Learning Programme"- dar IBM České republiky, spol. s r. o.

 

Prevence sociálně - patologických jevů

 • Zdravověda
 • Rodinná a sexuální výchova
 • Protidrogová výchova

 

Doporučená literatura pro rodiče:

 

Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Larry Winget: Za svoje děti si můžete sami

Tom Hodgkinson: Líný rodič

Zuzana Maléřová: Proč kluci milují fotbal

František Novotný: Buďme

 

+ publikace Jiřiny Prekopové

PhDr. Jiřina Prekopová (publikuje též pod jménem Jirina Prekop), je česká dětská psycholožka a autorka populárně naučné literatury z oblasti

dětské psychologie a výchovy, která působí v Německu. Je známou propagátorkou neověřené formy psychoterapie, tzv. terapie pevným objetím

a výchovu láskou.

 

Knížky, které stojí za to si přečíst:

Pevné objetí

Malý tyran

Neklidné dítě

Jak být dobrým rodičem

Nese mě řeka lásky

a další...

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

 

Na 11. týden byl sestaven jídelní lístek:Jidelnicek (6).rtf (36,1 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2019/2020

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 1. července do 1. září 2020.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 3. 7. 2020, 13.7.-17.7.2020

+

24. 8. - 28. 8. 2020

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 

 

 

 

 

 

 


10Jidelnicek (5).rtf