Vzdělávání

Naše mateřská škola pracuje vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem "V pohádkách poznáváme svět", který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsahuje všechny požadované informace a k dispozici je v prostorách MŠ.

                                                                                                                                

Při rozvíjení osobnosti dítěte klademe velký důraz na hru, která nám pomáhá k obohacení znalostí, k rozvoji smyslů, myšlení a tvořivosti.

Hra je vedle pohybu pro děti nejpřirozenější činností, důležitá pro zdravý vývoj dítěte a zároveň je podstatou dramatické výchovy.

Využíváme hlavně tyto složky:

 • Hudba
 • Dramatika
 • Výtvarné a pracovní ztvárnění
 • Pohybové aktivity

Zařazena je i prevence sociálně - patologických jevů.

 

1. Hudba

Využíváme všech předností hudby, která podchytí přirozený a aktivní zájem dětí, a tak podněcuje rozvoj jejich hudebnosti:

 • pěvecké činnosti
 • instrumentální činnosti
 • hudebně pohybové činnosti
 • poslechové činnosti
 • muzikoterapie

V průběhu všech činností jsou zařazovány veškeré hudební činnosti, je zařazována i muzikoterapie (poslech relaxační hudby, hra na dětskou lyru, zvonečky Koshi, bubínky Ocean Drum a Jembe).

 

2. Dramatika

Aktivní poznávání světa, člověka, společnosti a sama sebe (hry, cvičení, improvizace, dramatizace, pantomima, hudba).

 

3. Výtvarné a pracovní ztvárnění

Rozvíjíme schopnost vnímat umění a radovat se z něho a vytvářet podmínky pro vlastní umělecký rozvoj dítěte:

 • malba
 • kresba
 • modelování
 • práce s přírodním materiálem, papírem a technickým materiálem
 • návštěva výstav
 • vycházky s estetickým zaměřením

 

4. Pohybové aktivity

U dětí vytváříme zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu. Zároveň respektujeme duševní a tělesnou hygienu a potřeby dítěte. A to vše těmito prostředky:

 • přirozená cvičení
 • zdravotní cviky
 • dechová cvičení
 • cvičení s prvky jógy
 • cvičení na nářadí
 • hry se zpěvem
 • relaxační a odpočinkové činnosti

 

5. Vzdělávací obsah:

ŠVP i TVP je uspořádán do těchto vzdělávacích oblastí:

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální a jsou nazvány:

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 • Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 • Sebeobsluha
 • Zdraví, bezpečí

 

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 • Jazyk a řeč
 • Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

 

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace
 • Vnímání
 • Pozornost, soustředění, paměť
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 • Časoprostorová orientace
 • Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 • Řešení problémů, učení

 

 • Sebepojetí, city, vůle
 • Sebevědomí, sebeuplatnění
 • Sebeovládání, přizpůsobivost
 • Sebepojetí, city, vůle

 

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým
 • Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 • Sociabilita

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • Společenská pravidla a návyky
 • Zařazení do společenství
 • Kultura, umění

 

5.  Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost
 • Adaptabilita ke změnám
 • Vztah k životnímu prostředí

 

Všechny uvedené oblasti ve spojitosti s rámcovými i dílčími cíli, výstupy, kompetencemi, dále s očekávanými výstupy a konkrétními výstupy a s ohledem na věkovou skupinu a odlišnosti dětí jsou přirozeně propojeny dle podmínek MŠ i jednotlivých tříd do třídních vzdělávacích programů.

 

V průběhu vzdělávání jsou na mateřské škole využívány různé didaktické a vzdělávací pomůcky, nově i počítač Lenovo s výukovým programem "KidsSmart Early Learning Programme"- dar IBM České republiky, spol. s r. o.

 

Prevence sociálně - patologických jevů

 • Zdravověda
 • Rodinná a sexuální výchova
 • Protidrogová výchova

 

Doporučená literatura pro rodiče:

 

Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Larry Winget: Za svoje děti si můžete sami

Tom Hodgkinson: Líný rodič

Zuzana Maléřová: Proč kluci milují fotbal

František Novotný: Buďme

 

+ publikace Jiřiny Prekopové

PhDr. Jiřina Prekopová (publikuje též pod jménem Jirina Prekop), je česká dětská psycholožka a autorka populárně naučné literatury z oblasti

dětské psychologie a výchovy, která působí v Německu. Je známou propagátorkou neověřené formy psychoterapie, tzv. terapie pevným objetím

a výchovu láskou.

 

Knížky, které stojí za to si přečíst:

Pevné objetí

Malý tyran

Neklidné dítě

Jak být dobrým rodičem

Nese mě řeka lásky

a další...

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

Na 47. týden byl sestaven jídelní lítek:47Jidelnicek.rtf (35,9 kB)

Na 46. týden je sestaven jídelní lístek:46Jidelnicek-1.rtf (36,6 kB)

 

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 4. 7. 2019

+

19. 8. - 30. 8. 2019

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 


Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Poděkování

Děkujeme paní Dostálové za přinesené hračky na písek.
Děkujeme paní Špačkové za velkou novou sadu dětských knížek.
Děkujeme paní Vágnerové za upečení perníčků pro výtvarné zdobení dětí.
Děkujeme panu Kosinovi za opravu zábradlí.
Děkujeme panu Faltejskovi za opravu skluzavky.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------