Vzdělávání

Naše mateřská škola pracuje vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem "V pohádkách poznáváme svět", který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Obsahuje všechny požadované informace a k dispozici je v prostorách MŠ.

                                                                                                                                

Při rozvíjení osobnosti dítěte klademe velký důraz na hru, která nám pomáhá k obohacení znalostí, k rozvoji smyslů, myšlení a tvořivosti.

Hra je vedle pohybu pro děti nejpřirozenější činností, důležitá pro zdravý vývoj dítěte a zároveň je podstatou dramatické výchovy.

Využíváme hlavně tyto složky:

 • Hudba
 • Dramatika
 • Výtvarné a pracovní ztvárnění
 • Pohybové aktivity

Zařazena je i prevence sociálně - patologických jevů.

 

1. Hudba

Využíváme všech předností hudby, která podchytí přirozený a aktivní zájem dětí, a tak podněcuje rozvoj jejich hudebnosti:

 • pěvecké činnosti
 • instrumentální činnosti
 • hudebně pohybové činnosti
 • poslechové činnosti
 • muzikoterapie

V průběhu všech činností jsou zařazovány veškeré hudební činnosti, je zařazována i muzikoterapie (poslech relaxační hudby, hra na dětskou lyru, zvonečky Koshi, bubínky Ocean Drum a Jembe).

 

2. Dramatika

Aktivní poznávání světa, člověka, společnosti a sama sebe (hry, cvičení, improvizace, dramatizace, pantomima, hudba).

 

3. Výtvarné a pracovní ztvárnění

Rozvíjíme schopnost vnímat umění a radovat se z něho a vytvářet podmínky pro vlastní umělecký rozvoj dítěte:

 • malba
 • kresba
 • modelování
 • práce s přírodním materiálem, papírem a technickým materiálem
 • návštěva výstav
 • vycházky s estetickým zaměřením

 

4. Pohybové aktivity

U dětí vytváříme zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu. Zároveň respektujeme duševní a tělesnou hygienu a potřeby dítěte. A to vše těmito prostředky:

 • přirozená cvičení
 • zdravotní cviky
 • dechová cvičení
 • cvičení s prvky jógy
 • cvičení na nářadí
 • hry se zpěvem
 • relaxační a odpočinkové činnosti

 

5. Vzdělávací obsah:

ŠVP i TVP je uspořádán do těchto vzdělávacích oblastí:

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální a jsou nazvány:

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
 • Jemná motorika, koordinace ruky a oka
 • Sebeobsluha
 • Zdraví, bezpečí

 

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 • Jazyk a řeč
 • Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

 

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace
 • Vnímání
 • Pozornost, soustředění, paměť
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 • Časoprostorová orientace
 • Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 • Řešení problémů, učení

 

 • Sebepojetí, city, vůle
 • Sebevědomí, sebeuplatnění
 • Sebeovládání, přizpůsobivost
 • Sebepojetí, city, vůle

 

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým
 • Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 • Sociabilita

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • Společenská pravidla a návyky
 • Zařazení do společenství
 • Kultura, umění

 

5.  Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost
 • Adaptabilita ke změnám
 • Vztah k životnímu prostředí

 

Všechny uvedené oblasti ve spojitosti s rámcovými i dílčími cíli, výstupy, kompetencemi, dále s očekávanými výstupy a konkrétními výstupy a s ohledem na věkovou skupinu a odlišnosti dětí jsou přirozeně propojeny dle podmínek MŠ i jednotlivých tříd do třídních vzdělávacích programů.

 

V průběhu vzdělávání jsou na mateřské škole využívány různé didaktické a vzdělávací pomůcky, nově i počítač Lenovo s výukovým programem "KidsSmart Early Learning Programme"- dar IBM České republiky, spol. s r. o.

 

Prevence sociálně - patologických jevů

 • Zdravověda
 • Rodinná a sexuální výchova
 • Protidrogová výchova

 

Doporučená literatura pro rodiče:

 

Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce

Larry Winget: Za svoje děti si můžete sami

Tom Hodgkinson: Líný rodič

Zuzana Maléřová: Proč kluci milují fotbal

František Novotný: Buďme

 

+ publikace Jiřiny Prekopové

PhDr. Jiřina Prekopová (publikuje též pod jménem Jirina Prekop), je česká dětská psycholožka a autorka populárně naučné literatury z oblasti

dětské psychologie a výchovy, která působí v Německu. Je známou propagátorkou neověřené formy psychoterapie, tzv. terapie pevným objetím

a výchovu láskou.

 

Knížky, které stojí za to si přečíst:

Pevné objetí

Malý tyran

Neklidné dítě

Jak být dobrým rodičem

Nese mě řeka lásky

a další...

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 17. týden

byl sestaven tento jídelníček:

34. jídelní lístek.pdf (775,5 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme paní Bělohoubkové za ušití poutek na ručníky.

Děkujeme paní Klčo za dárek pro Skřítky (žehlící prkno + žehličku).

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

 

Informaci o uzavření mateřských škol naleznete zde:

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.