Proč k nám?

    - menší zařízení rodinného typu

    - zaměření MŠ na hudebně - dramatickou výchovu   

                                

    - forma vzdělávání a přístup k dětem

    - spolupráce s ostatními školami a školkami  

    - obě třídy jsou částečně heterogenní (smíšené)      

 

Zařízení rodinného typu

Celou školkou vládne pohodová rodinná atmosféra, která kladně působí na nervovou soustavu dítěte.

                                          

Činnosti během dne se prolínají, děti obou tříd se setkávají při ranních i odpoledních hrách, při pobytu na školní zahradě, vycházkách a při společných akcích jako jsou Mikulášská nadílka, Vánoce, Velikonoce, karneval, sportovní hry a soutěže, vystoupení pro rodiče, školy a Domov důchodců, spolupracují v kroužcích a chodí spolu na vycházky, kde ty starší děti vždy pečují o ty mladší.

 

Zaměření MŠ        

 

Naše mateřská škola je proslulá svým hudebním a dramatickým zaměřením. Hudba a pohádky pozitivně a všestranně rozvíjí osobnost dítěte.

                                                                            

Proč právě hudba?

Oliver Sacks řekl: „Hudba je nejefektivnější nechemickou medicínou, všelékem budoucnosti.“ My se s tímto názorem plně ztotožňujeme. Hudba ovlivňuje dýchání, srdeční tep, puls, krevní tlak, uvolňuje svalové napětí, vylepšuje tělesnou a svalovou koordinaci a velmi významně ovlivňuje činnost imunitního systému.

                                                                                         

Hans Günther Bastian provedl 6-ti letou studii o vlivu hudby na člověka a přinesl tyto výsledky:

Sociabilita

  • na školách s rozšířenou hudební výchovou je menší počet úplně vydělených žáků (dětí) a žáků, kteří jsou mezi spolužáky neoblíbení

  • žáci z hudebních škol jsou schopni snadněji navazovat a udržovat sociální kontakty, mají lepší úsudek v sociální oblasti a adekvátněji posuzují situace všedního života

Z toho podle autora vyplývá, že hudební výchova nabízí i možnost, jak řešit násilí a agresivitu mezi dnešními dětmi a mládeží.

 

Inteligence

  • už u 6-7 letých dětí byla zjištěna závislost mezi hudebním nadáním a inteligencí (s vyššími muzikálními schopnostmi vzrůstá hodnota IQ)

  • při víceleté rozšířené hudební výchově dochází k výraznějšímu nárůstu IQ

 

V našem pojetí se hudba a hudební činnosti, které jsou dětem blízké a přirozené, zároveň stávají prostředkem ke splnění očekávaných výstupů jednotlivých oblastí rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy a rozvíjejí tak děti po všech stránkách.   

 

Forma vzdělávání a přístup k dětem

V naší práci využíváme nejen zmíněnou muzikoterapii (využití hudby), ale také poetoterapii (využití poezie), arteterapii (využití umělecké - výtvarné - činnosti) a cvičení s prvky jógy. Dále se zaměřujeme na rozvoj stále dokonalejšího chápání okolního světa, povzbuzujeme a rozvíjíme poznávací schopnosti a funkce dětí, jejich myšlenkové operace, představivost, paměť, fantazii, zájmy a nadání, podporujeme tělesný rozvoj a zdraví, jejich osobní spokojenost a pohodu. V naší práci upřednostňujeme hru, která je pro dítě nejdůležitější činností, ale také využíváme i dalších přirozených a podnětných činností.

                                                 

Vždyť hra, pohyb, zpěv, malování, zajímavá práce a humor – to vše je to, co dělá mateřskou školu tím, čím má být.

 

 Spolupracujeme

V rámci komlexní péče jsme ve spojení s dalšími subjekty. Jsou jimi mateřská škola Kamínek (společná divadelní a hudební představení), základní školy Spořilov (účast předškoláků v přímé vyučovací hodině), Pardubičky (v oblasti dramatické) a Studánka (sportovní hry). Spolupracujeme též se základní a praktickou školou Svítání (sociální cítění), se základní uměleckou školou Havlíčkova a Polabiny (hudba, muzicírování, výtvarné činnosti,...). A v neposlední řadě je to také Ekocentrum Paleta Pardubice (ekologie, kladný vztah k životnímu prostředí) a PPP (pedagogicko-psychologická poradna).

 

Heterogenní třídy

V MŠ jsou 2 oddělení, které jsou částečně heterogenní (smíšené). Jsou rozděleny na děti mladší (od 3 do cca 4,5 let věku) a starší (od cca 4,5 do 6-ti let věku). Po dohodě s rodiči (a pokud to provozní podmínky dovolí) je dětem dána možnost navštěvovat třídu se svým sourozencem či kamarádem, bez ohledu na svůj věk.

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 17. týden

byl sestaven tento jídelníček:

34. jídelní lístek.pdf (775,5 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme paní Bělohoubkové za ušití poutek na ručníky.

Děkujeme paní Klčo za dárek pro Skřítky (žehlící prkno + žehličku).

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

 

Informaci o uzavření mateřských škol naleznete zde:

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.