ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona

Přijímací řízení na naší MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě pokynů zřizovatele mateřské školy - Statutárního města Pardubice.

 

Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání 
povinné pro děti, které do 31. 8.
dovršily pěti let.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte:

- do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,

v němž má dítě místo trvalého pobytu

- nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.

 

Děti bydlící ve spádovém obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně

pátého a čtvrtého roku věku,

mají od 1. 9. 2018 přednostní přijetí.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2013

může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

 

a)  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c),

je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy

v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2018.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením

(je diagnostikováno lékařem).

 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku,

za který může být uložena pokuta do výše 5.000,- Kč.

 

Více najdete zde:

msmt_povinne_predskolni_vzdelavani_info_rodice.pdf (324 kB)

 

Systém zápisu dětí do mateřských škol

 

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2018/2019 probíhat nově pomocí webové aplikace:

zapisy.pardubice.eu

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích.

Více informací o průběhu zápisu naleznete níže nebo na

https://zapisy.pardubice.eu/prijimaci-rizeni.

 

Naše mateřská škola = 2. školský obvod.

 

I. fáze zápisu – vydávání žádostí

 
16. 4. 2018 – 9. 5. 2018

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat pouze vyplněním elektronické žádosti

na internetových stránkách https://zapisy.pardubice.eu

v období od 10.4. do 9.5.2018.

 

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat
potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

 

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte v ředitelně naší mateřské školy

ve II. fázi zápisů, tj. 9. 5. 2018 či 10. 5. 2018

osobně.

----------------------------------------------------------------------------------------------

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost,

můžete navštívit:

a/ Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu

Pernštýnské náměstí 1 (budova radnice),

531 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická,

č. dveří B108, tel. 466859531,

e-mail: zapisydoms@mmp.czpo předchozí domluvě.

 

b/ naši mateřskou školu - Pardubice, Wintrova II 579

466612179 (10:00 - 11:30 hod) - po předchozí domluvě.

 

V případě, že budete žádat o vyplnění žádosti na kontaktních místech a/ nebo b/,

přineste s sebou Váš občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte!

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí

 
9. 5. 2018 - 10. 5. 2018
(8:00-12:30 hod + 13:00-16:00 hod)

 

Zákonný zástupce v tomto termínu ředitelce školy předloží:

-      řádně vyplněnou přihlášku,

-      rodný list dítěte,

-      průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

-      svůj občanský průkaz,

-      doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,

-      doklad o bydlišti dítěte – pokud se liší od bydliště zákonných zástupců

(např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

 

Předběžný počet volných míst pro školní rok 2018/2019:

12

 

Nezapomeňte, že na přihlášce (žádosti) musí být

originál razítko a podpis dětského lékaře.

 

III. fáze – vyhodnocování řízení

 
- od 14. 5. 2018

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu naší mateřské školy.

 

Dostavte se poté, prosím, v dohodnutém termínu,

do naší mateřské školy k dalšímu řízení

(zpětvzetí žádosti v případě přijetí na jinou, preferovanou mateřskou školu,

převzetí rozhodnutí o nepřijetí,

převzetí dohody o docházce a dalších informací v případě přijetí na naši MŠ, apod.)

 

KRITÉRIA

přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018:

 

Kritéria 2017-18 MŠ Wintrova.docx (18,7 kB)

Kritéria 2017-18 MŠ Wint - dodatek.docx (13,9 kB)

 

Slovo psychologa:

 

Nástupem do školky se mění režim celé rodiny. Znamená také první osamostatnění dítěte. Protože dítě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbližších a najednou má hodně času trávit se svými vrstevníky.

Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. A proto je vhodné začít včas s přípravou. Dítě by si mělo předem zvykat na pobyt v kolektivu, na odloučení od matky i na potřebu přesně se vyjadřovat.

Odloučení jako problém pro dítě i matku

Nejčastější problémy pramení z odloučení, kterému je vystavena matka, ale i dítě, vysvětluje dětská psycholožka Simona Hoskovcová. Projevuje se pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po nich, může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Podle psycholožky děti také často trápí problémy s komunikací.

„Nejsou už s maminkou či chůvou, naopak se pohybují mezi svými vrstevníky a o pozornost paní učitelky se dělí s deseti až dvaceti kamarády. Pokud dítě není schopné vyslovit a správně formulovat své přání, narazí na nepochopení. V jeho důsledku se stáhne do sebe a začne se stranit kolektivu i paní učitelky. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda, nebo do něj kopne jen proto, že neví, jak ho vyzvat ke společné hře,“ vysvětluje.

Příprava pro celou rodinu

Na nástup do školky však lze připravit nejen malého adepta, ale celou rodinu. Pro matky, nebo otce je třeba dobré vyzkoušet si pohlídat skupinu malých dětí - snáz tak pochopí chování učitelky v mateřské školce.

Psycholožka také doporučuje vyslat své dítě na víkend třeba k babičce a učit děti přesně vyjadřovat svá přání. Důležitá je také soběstačnost v oblékání, jídle a v denní hygieně. Simona Hoskovcová připravila kalendář praktických rad, jak se připravit na školku.

Březen

Nalaďte se na odloučení a osamostatnění dítěte. Než začnete s osamostatňováním dítěte, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jak změnu vnímáte vy jako rodiče. Extrémní pocity, jako třeba nechuť dítě předat do cizí péče nebo naopak nedočkavost, kdy už se dítěte na pár hodin „zbavíme“, se přenášejí na dítě a zhoršují jeho schopnost přijmout docházku do mateřské školky.

Než začne dítě chodit do mateřské školy, mělo by se umět samo napít, najíst, dojít si na WC a obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se. Má na to ještě půl roku.

Duben

Začněte s dítětem trénovat kouzelné věty. Veďte dítě k přesnému vyjadřování. Mnohé potíže ve školce vyplývají z toho, že dítě není schopné komunikovat. Laskavě, ale důsledně po dítěti vyžadujte opakování správné formulace, až pak požadavek splňte: „Prosím, dej mi pít, děkuji za oběd, podej mi, prosím...“

Květen

Udělejte si výlet ke školce, případně tam vyzvedněte kamaráda. Mluvte o školce realisticky - dítě nestrašte, ale poukažte na změnu. Na svých procházkách můžete chodit okolo školky, nejlépe v době, kdy si děti hrají venku, aby je váš potomek viděl. Pokročte v samostatnosti. Trénujte dítě zejména v oblékání a jídle.

Červen

Pozorujte chování dítěte ve skupině. Pozorujte, jak se vaše dítě chová při hrách, na výletech. Jestli se zapojuje. Netolerujte agresivitu.

Červenec

Vhodná doba pro prázdninovou zkoušku odloučení. Zaměřte se na hygienu dítěte, hlavně schopnost dojít si na záchod. Dítě kolem tří let by mělo samostatně zvládnout malou potřebu. Při velké potřebě možná potřebuje pomoc s utřením, ale i to je třeba trénovat. Následné umytí rukou by se mělo dít automaticky. Dítě by už mělo být celkem samostatné - trénujte ho v hygieně, oblékání i svlékání. Měsíc před nástupem do školky se již musí umět samo najíst a vyjádřit.

Vyzkoušejte delší výlet a pobyt bez maminky. Svěřte dítě na pár hodin nebo dní do péče prarodičů, kamarádů nebo jen jednoho rodiče.

Srpen

Léto vrcholí a den nástupu do mateřské školy se blíží. Osobní zkušenost s hlídáním dětí vám pomůže pochopit jednání učitelek. Ke konci srpna začněte o školce mluvit a společně se na ni chystat. Zapojte do příprav i dítě: „Jdeme koupit bačkůrky, můžeš si vybrat barvu“. Dítě si také může vyzdobit pytel na oblečení, vybrat ručník atd.

Září

První den je tady.

Rozloučení v šatně by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký loučící rituál. Rychlý útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Vhodný je i nějaký talisman - oblíbený plyšák či dečka nebo polštářek. Můžete pak říct: „Když ti bude smutno, tak se přitul k Ušákovi a pak to bude lepší“.

Je také třeba, aby rodiče plnili své sliby. „Pokud řeknete, že přijdete po obědě, pak to musíte splnit. Důvěra dítěte ve vaši spolehlivost usnadní jeho odloučení."

Špatné také je, když rodiče slibují svým dětem odměny za pobyt ve školce. Psycholožka Hoskovcová pro to má několik důvodů: dítě může vnímat, že školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho, že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.

Nic ovšem nebrání oslavit první den v mateřské škole např. návštěvou cukrárny. Podle dětské psycholožky se problémy s adaptací mohou při normálním vývoji vyskytovat až dva měsíce. „Pokud se objevují i třetí měsíc docházky, nebojte se ptát učitelek nebo si domluvit schůzku s ředitelkou mateřské školy a situaci probrat,“ dodala.

 

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2017

 

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat

v úterý 2. 5. 2017
 7:00 – 16:00 hod

Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět.

 

Přijímány budou děti do kapacity školy!

Předběžný počet volných míst:

4

 

Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:
  • dítě navštěvuje jinou MŠ
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni

(tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)

  • dítě je zdravé a řádně proočkované

(doložit prohlášením rodičů či potvrzení lékaře)

 

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost – ke stažení zde:

Žádost o umístění na prázdniny 2017.doc (59 kB)

+ další požadované vyplněné tiskopisy (viz na žádosti)

 

Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách

je nutné uhradit 1. den ráno při nástupu dítěte do zařízení.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 8. týden

byl sestaven tento jídelníček:

25. jídelní lístek.pdf (750 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.

 

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

Informaci o uzavření MŠ dostanete v dostatečném předstihu

(tak, jak stanoví MmP).

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.