ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Předškolní vzdělávání a povinnosti vyplývající ze školského zákona

Přijímací řízení na naší MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě pokynů zřizovatele mateřské školy - Statutárního města Pardubice.

 

POZOR - předškolní vzdělávání je
povinné
pro ty děti, které do 31. 8. dovršily pěti let.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte:

- do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,

v němž má dítě místo trvalého pobytu

- nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.

 

Děti bydlící ve spádovém obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně

pátého, čtvrtého a třetího roku věku,

mají od 1. 9. 2019 přednostní přijetí.

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2013

může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

 

a)  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c),

je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy

v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2019.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením

(je diagnostikováno lékařem).

 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku,

za který může být uložena pokuta do výše 5.000,- Kč.

 

Více najdete zde:

msmt_povinne_predskolni_vzdelavani_info_rodice.pdf (324 kB)

 

Systém zápisu dětí do mateřských škol

 

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2019/2020 probíhat pomocí webové aplikace:

zapisy.pardubice.eu

Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích.

Více informací o průběhu zápisu naleznete níže nebo na

https://zapisy.pardubice.eu/prijimaci-rizeni.

 

Naše mateřská škola = 2. školský obvod.

 

I. fáze zápisu – vydávání žádostí

 
16. 4. 2019 – 6. 5. 2019

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat pouze vyplněním elektronické žádosti

na internetových stránkách https://zapisy.pardubice.eu

v období od  do 6. 5. 2019.

 

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat
potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

 

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte v ředitelně naší mateřské školy

ve II. fázi zápisů, tj. 6. 5. 2019 či 7. 5. 2019

osobně.

----------------------------------------------------------------------------------------------

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost,

můžete navštívit:

a/ Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu

Pernštýnské náměstí 1 (budova radnice),

531 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická,

č. dveří B108, tel. 466859531,

e-mail: zapisydoms@mmp.czpo předchozí domluvě.

 

b/ naši mateřskou školu - Pardubice, Wintrova II 579

466612179 (10:00 - 11:30 hod) - po předchozí domluvě.

 

V případě, že budete žádat o vyplnění žádosti na kontaktních místech a/ nebo b/,

přineste s sebou Váš občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte!

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí

 
6. 5. 2019 - 7. 5. 2019
(8:00-12:30 hod + 13:00-16:00 hod)

 

Zákonný zástupce v tomto termínu ředitelce školy předloží:

-      řádně vyplněnou přihlášku,

-      rodný list dítěte,

-      průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

-      svůj občanský průkaz,

-      doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,

-      doklad o bydlišti dítěte – pokud se liší od bydliště zákonných zástupců

(např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu).

 

Předběžný počet volných míst pro školní rok 2019/2020:

18

 

Nezapomeňte, že na přihlášce (žádosti) musí být

originál razítko a podpis dětského lékaře.

 

III. fáze – vyhodnocování řízení

 
- od 15 . 5. 2019

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu naší mateřské školy.

 

Dostavte se poté, prosím, v dohodnutém termínu,

do naší mateřské školy k dalšímu řízení

(zpětvzetí žádosti v případě přijetí na jinou, preferovanou mateřskou školu,

převzetí rozhodnutí o nepřijetí,

převzetí dohody o docházce a dalších informací v případě přijetí na naši MŠ, apod.)

 

KRITÉRIA

přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

 

Kriteria_prijim_rizeni_ 2019_20.doc (47,5 kB)

 

Slovo psychologa:

 

Nástupem do školky se mění režim celé rodiny. Znamená také první osamostatnění dítěte. Protože dítě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbližších a najednou má hodně času trávit se svými vrstevníky.

Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. A proto je vhodné začít včas s přípravou. Dítě by si mělo předem zvykat na pobyt v kolektivu, na odloučení od matky i na potřebu přesně se vyjadřovat.

Odloučení jako problém pro dítě i matku

Nejčastější problémy pramení z odloučení, kterému je vystavena matka, ale i dítě, vysvětluje dětská psycholožka Simona Hoskovcová. Projevuje se pláčem při loučení ve školce s rodiči, steskem po nich, může odmítat jídlo a pití, nebo třeba rušit odpolední klid. Podle psycholožky děti také často trápí problémy s komunikací.

„Nejsou už s maminkou či chůvou, naopak se pohybují mezi svými vrstevníky a o pozornost paní učitelky se dělí s deseti až dvaceti kamarády. Pokud dítě není schopné vyslovit a správně formulovat své přání, narazí na nepochopení. V jeho důsledku se stáhne do sebe a začne se stranit kolektivu i paní učitelky. Další častou reakcí je agrese. Dítě například uhodí kamaráda, nebo do něj kopne jen proto, že neví, jak ho vyzvat ke společné hře,“ vysvětluje.

Příprava pro celou rodinu

Na nástup do školky však lze připravit nejen malého adepta, ale celou rodinu. Pro matky, nebo otce je třeba dobré vyzkoušet si pohlídat skupinu malých dětí - snáz tak pochopí chování učitelky v mateřské školce.

Psycholožka také doporučuje vyslat své dítě na víkend třeba k babičce a učit děti přesně vyjadřovat svá přání. Důležitá je také soběstačnost v oblékání, jídle a v denní hygieně. Simona Hoskovcová připravila kalendář praktických rad, jak se připravit na školku.

Březen

Nalaďte se na odloučení a osamostatnění dítěte. Než začnete s osamostatňováním dítěte, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jak změnu vnímáte vy jako rodiče. Extrémní pocity, jako třeba nechuť dítě předat do cizí péče nebo naopak nedočkavost, kdy už se dítěte na pár hodin „zbavíme“, se přenášejí na dítě a zhoršují jeho schopnost přijmout docházku do mateřské školky.

Než začne dítě chodit do mateřské školy, mělo by se umět samo napít, najíst, dojít si na WC a obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se. Má na to ještě půl roku.

Duben

Začněte s dítětem trénovat kouzelné věty. Veďte dítě k přesnému vyjadřování. Mnohé potíže ve školce vyplývají z toho, že dítě není schopné komunikovat. Laskavě, ale důsledně po dítěti vyžadujte opakování správné formulace, až pak požadavek splňte: „Prosím, dej mi pít, děkuji za oběd, podej mi, prosím...“

Květen

Udělejte si výlet ke školce, případně tam vyzvedněte kamaráda. Mluvte o školce realisticky - dítě nestrašte, ale poukažte na změnu. Na svých procházkách můžete chodit okolo školky, nejlépe v době, kdy si děti hrají venku, aby je váš potomek viděl. Pokročte v samostatnosti. Trénujte dítě zejména v oblékání a jídle.

Červen

Pozorujte chování dítěte ve skupině. Pozorujte, jak se vaše dítě chová při hrách, na výletech. Jestli se zapojuje. Netolerujte agresivitu.

Červenec

Vhodná doba pro prázdninovou zkoušku odloučení. Zaměřte se na hygienu dítěte, hlavně schopnost dojít si na záchod. Dítě kolem tří let by mělo samostatně zvládnout malou potřebu. Při velké potřebě možná potřebuje pomoc s utřením, ale i to je třeba trénovat. Následné umytí rukou by se mělo dít automaticky. Dítě by už mělo být celkem samostatné - trénujte ho v hygieně, oblékání i svlékání. Měsíc před nástupem do školky se již musí umět samo najíst a vyjádřit.

Vyzkoušejte delší výlet a pobyt bez maminky. Svěřte dítě na pár hodin nebo dní do péče prarodičů, kamarádů nebo jen jednoho rodiče.

Srpen

Léto vrcholí a den nástupu do mateřské školy se blíží. Osobní zkušenost s hlídáním dětí vám pomůže pochopit jednání učitelek. Ke konci srpna začněte o školce mluvit a společně se na ni chystat. Zapojte do příprav i dítě: „Jdeme koupit bačkůrky, můžeš si vybrat barvu“. Dítě si také může vyzdobit pytel na oblečení, vybrat ručník atd.

Září

První den je tady.

Rozloučení v šatně by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký loučící rituál. Rychlý útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Vhodný je i nějaký talisman - oblíbený plyšák či dečka nebo polštářek. Můžete pak říct: „Když ti bude smutno, tak se přitul k Ušákovi a pak to bude lepší“.

Je také třeba, aby rodiče plnili své sliby. „Pokud řeknete, že přijdete po obědě, pak to musíte splnit. Důvěra dítěte ve vaši spolehlivost usnadní jeho odloučení."

Špatné také je, když rodiče slibují svým dětem odměny za pobyt ve školce. Psycholožka Hoskovcová pro to má několik důvodů: dítě může vnímat, že školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho, že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.

Nic ovšem nebrání oslavit první den v mateřské škole např. návštěvou cukrárny. Podle dětské psycholožky se problémy s adaptací mohou při normálním vývoji vyskytovat až dva měsíce. „Pokud se objevují i třetí měsíc docházky, nebojte se ptát učitelek nebo si domluvit schůzku s ředitelkou mateřské školy a situaci probrat,“ dodala.

 

 

Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

 

Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat

v úterý 29. 4. 2019
 7:00 – 16:00 hod

Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola vyhovět.

 

Přijímány budou děti do kapacity školy!

Předběžný počet volných míst:

5

 

Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:
  • dítě navštěvuje jinou pardubickou MŠ
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni

(tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)

  • dítě je zdravé a řádně proočkované

(doložit prohlášením rodičů či potvrzení lékaře)

 

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost – ke stažení zde:

Žádost o umístění na prázdniny 2019.doc (59 kB)

+ další požadované vyplněné tiskopisy (viz na žádosti)

 

 

Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách

je nutné uhradit předem či 1. den ráno při nástupu dítěte do zařízení.

 

Výše stravného a školného ve školním roce 2018/2019:

Stravné á 30,- Kč/den

Stravné OŠD á 32,- Kč/den

Školné (děti 3 - 5 let) á 28,- Kč/den

 

Celkem stravné + školné (děti 3-5 let za 5 dnů): 290,-

 

Celkem předškoláci (za 5 dnů): 150,-

(školné neplatí)

Celkem děti s OŠD (za 5 dnů): 160,-

(školné neplatí)

 

Prázdninový provoz pardubických mateřských škol:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/20

1.- 1ŘP1/2019

2.- 1ŘP2/2019

3.- 1ŘP3/2019

4.- 1ŘP4/2019

5.- 1ŘP5/2019

6.- 1ŘP7/2019

7.- 1ŘP11/2019

8.- 1ŘP12/2019

9.- 1ŘP13/2019

10.-1ŘP14/2019

11.- 1ŘP15/2019

12.- 1ŘP17/2019

13.- 1ŘP21/2019

14.- 1ŘP25/2019

15.- 1ŘP26/2019

16.- 1ŘP27/2019

17.- 1ŘP28/2019

18.- 1ŘP33/2019

19.- 1ŘP34/2019

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

Na 47. týden byl sestaven jídelní lítek:47Jidelnicek.rtf (35,9 kB)

Na 46. týden je sestaven jídelní lístek:46Jidelnicek-1.rtf (36,6 kB)

 

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 4. 7. 2019

+

19. 8. - 30. 8. 2019

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 


Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Poděkování

Děkujeme paní Dostálové za přinesené hračky na písek.
Děkujeme paní Špačkové za velkou novou sadu dětských knížek.
Děkujeme paní Vágnerové za upečení perníčků pro výtvarné zdobení dětí.
Děkujeme panu Kosinovi za opravu zábradlí.
Děkujeme panu Faltejskovi za opravu skluzavky.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------