O naší školce

Základní informace:

Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město Pardubice.

Na základě usnesení  Zastupitelstva města Pardubic je naše předškolní zařízení příspěvkovou organizací.

 

Jsme jednopatrová vila s celodenním provozem, s kapacitou 50 dětí, dvoutřídní, částečně heterogenní - smíšené (3 - 4,5  a  4,5 - 6 let).

V každé třídě je zapsáno 25 dětí.

 

Aktualizovaný školní řád mateřské školy najdete zde:

sm-02-školní řád 2017 18.pdf (611,7 kB)

 

Jak to u nás vypadá, Vám přiblíží virtuální prohlídka.

Prohlídku spustíte kliknutím na obrázky (pro návrat použijte tlačítko "Zpět"):

 

Vstup do MŠ:

Šatna + schodiště (vstup do II. třídy):

Třída:

sm-02-školní řád 2016-17.pdf (602,4 kB)

Provoz školy, stravné + školné (Směrnice):

 

Provozní doba školyPo - Pá: 6:30 - 16:30.

Provoz začíná v 6,30 v I. oddělení a končí v 16,30 v I. či II. oddělení (nebo na ŠZ).

 

FINANČNÍ LIMITY NA NÁKUP POTRAVIN (od 1. září 2012):

 

Věkové skupiny strávníků,                      Finanční  limity                              naše MŠ od září 2017:

hlavní a doplňková jídla:                        Kč/den/strávník:           

 

1. Strávníci do 6-ti let:

Přesnídávka                                                           6,- až  9,-                           8,-

Oběd                                                                   14,- až  25,-                       16,-

Svačina                                                                 6,- až  9,-                           6,-

                                                                                                                 --------------

Celkem:                                                                                                    30,- Kč/den

 

2. Strávníci 7 - 10 let:

Přesnídávka                                                           7,- až  12,-                         8,-

Oběd                                                                   16,- až  32,-                       18,-

Svačina                                                                  6,- až  10,-                         6,-

                                                                                                                ---------------

Celkem:                                                                                                   32,- Kč/den

 

 

Záloha na stravné na 1 měsíc činí:

Strávníci do 6-ti let:                                                                                    660,- Kč

Strávníci nad 6 let (děti s OŠD):                                                                  704,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 2.

Ceny stravného zahrnují i náklady na pitný režim. Od ledna 2012 je obohacen pitný režim dětí o čistou vodu.

 

Obědy a odpolední svačiny (v případě, že jde dítě po obědě) se odhlašují nejpozději do 8:00 hod příslušného dne, a to osobně, písemně v omluvném listu, či telefonicky na tel. 466 612 179. V případě onemocnění dítěte, kdy rodiče nestihnou oběd odhlásit, si mohou jídlo za tento den odnést ve vlastních nádobách. Jídlo se vydává v době 11:30 – 12:30 u vnějšího hlavního vchodu do školní kuchyně.

 

Platba stravného se řídí směrnicí č. 20 - Vybírání úplaty za předškolní vzdělávání a zálohy na stravné. Obecně platí následující pravidla:

 1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce.
 2. Záloha na stravné je splatná do 15. dne kalendářního měsíce předem (tak, aby platba byla připsána na účet MŠ vždy do 20. dne).
 3. Ředitelka mateřské školy může se zástupcem dítěte dohodnout jiný termín úhrady (§6, odst. 6 vyhlášky č. 43/2006).
 4. Úplata může být placena (vybírána) společně se zálohou na školní stravování. V tom případě se na platbu vztahuje bod č. 2 (do 15. dne kalendářního měsíce předem - tak, aby platba byla připsána na účet MŠ vždy do 20. dne).

Nevyčerpané stravné - omluvená absence + odpolední svačina (v případě, že rodič předem nahlásí a dítě poté vyzvedne po obědě) - se 2x ročně (červen až červenec a prosinec až leden) vrací na účet (výjimečně hotově), z kterého byly placeny zálohy.

 

Výše úplaty na nový školní rok 2017/2018 činí 594,- Kč/měsíc.

Plátce uhradí školné zvlášť či společně se zálohou na stravné bezhotovostním převodem, a to nejlépe formou trvalého příkazu s platností od 1. 8. do 15. 5., s přiřazeným VS, ve prospěch účtu MŠ. Úplatu za měsíc červenec a srpen vybírá vedoucí ŠJ hotově.

 

Úplata se nevztahuje na děti, které v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 dovrší nejvýše 6 let věku.

Platba úplaty se od 1. 9. 2017 nevztahuje ani na děti s odloženou školní docházkou (děti nad 6 let věku).

 

Více k nahlédnutí zde:

sm-20-platba úplaty a stravného 2017-18.pdf (180,5 kB)

sm 2017 vnitřní řád školní jídelny.pdf (288,9 kB)

 

 

 

 

Na výchově dětí se podílí tito zaměstnanci MŠ:

 

Pedagogický personál:

 • Ivana Čermáková - ředitelka MŠ
 • Romana Kyselová - třídní učitelka II. třídy, zástupkyně ředitelky
 • Iva Švábová - třídní učitelka I. třídy
 • Karolína Vaculovičová - učitelka I. třídy

     

Učitelky se řídí rámcovým, školním a třídním programem a uspořádáním dne, které je  proměnlivé a variabilní. Její možná úprava se řídí aktuálním programem tříd či celé MŠ, počasím a individuálními potřebami a možnostmi dětí s cílem vytvořit větší prostor pro jejich spontánní činnosti a přirozenou aktivitu.

Při rozvíjení dítěte vycházíme z estetické a tvůrčí aktivity, cílem MŠ je vědomé dotváření dětské bytosti na všestranně orientovanou osobnost se zřetelem k jejím individuálním předpokladům.

 

Uspořádání dne na MŠ Wintrova:

               

        

1/ DOPOLEDNÍ BLOK - 6:30 hod - 9:30 (9:45) hod:

 

hry a zájmové činnosti dětí,

 

individuální a skupinové chvilky soustředění (naplňování vzdělávacích cílů), logopedické chvilky

 

hygienické návyky, ranní svačina, cvičení

 

 

2/ POBYT VENKU - 9:30 (9:45) – 11:30 (11:45)

 

pobyt na školní zahradě, vycházka

 

 

3/ OBĚD, POLEDNÍ ODPOČINEK – 11:30 (11:45) – 14:45 (15:00)

 

hygiena, příprava stolování, oběd, příprava na polední odpočinek

 

chvilka pro písničku (propojení hudebních i jazykových dovedností jako prevence logopedických potíží)

 

chvilka pro pohádku (rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí), relaxační muzikoterapie (relaxace, harmonizace)

 

polední odpočinek, spánek, klidové aktivity jednotlivců či skupin (u dětí, které nevyžadují polední spánek)

 

vstávání, literární chvilky (vymýšlení příběhů, hádanky, slovní hříčky – rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí)

 

hygiena, svačina

 

 

4/ ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI - 14:45 (15:00) – 16:30

 

volné hry dětí

 

zájmové nadstandardní aktivity

 

individuální a skupinová práce s dětmi, doplňující dopolední programy a aktivity

 

Organizace dne je orientační, jeho možná úprava je plně v kompetenci učitelek na třídách,

řídí se individuálními potřebami, možnostmi dětí, počasím a aktuálním programem tříd či celé MŠ.

                             

 
Klidové aktivity v době poledního odpočinku:

 

„Knížka je můj kamarád“ – rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí

 

„Dovádění s pastelkou"- výtvarné činnosti, grafomotorické cviky - příprava na psaní

 

"Jedna, dva, tři, čtyři, pět" - didaktické listy a logické hry zaměřené na rozvoj elementárních matematických souvislostí

 

"Škola hrou" - příprava předškoláků na školu (didaktické listy a deskové hry rozvíjející a upevňující matematické

představy, časové vztahy, základní znalosti o společnosti, přírodě, technice,...)

 

"Šikovné prstíky"- zábavné výtvarné, pracovní a konstruktivní činnosti

 

"Ententyky" - společenské hry a soutěže zaměřené na rozvoj logického myšlení a paměti dětí

 

"Hrajeme si moderně - interaktivně" - chvilky s interaktivní tabulí (tabletem)

 

 

Skladba klidových aktivit se řídí momentální situací a zájmy dětí.

 

 

Kroužky a jiné aktivity:

 

ÚTERÝ:

sudý týden cca 15:15 - 15:45    "Flétna"

                                                    - 1 skupina pro přihlášené děti 4,5 - 6 let

                                                      (pí učitelka Karolína Virčíková)

 

lichý týden odpoledne                 „Šach-mat“ - základy šachu

                                                    - šachový kroužek pro předškolní děti

                                                      (pí ředitelka)

 

STŘEDA:

odpoledne                                     "Výtvarné odpoledne"

                                                     - pro Skřítky

                                                     - v době klidových aktivit nebo v době odpoledních zájmových činností

                                                     = pro děti dle jejich momentálního zájmu a individuálních potřeb

                                                       (pí uč. Romana Kyselová)

                                                

ČTVRTEK:

v době klidových aktivit (cca 12:30 - 14:30)

                                                      logopedie

                                                    - pro děti vyžadující zvláštní logopedickou péči

                                                      (logopedický asistent pí uč. Karolína Virčíková)

 

15:00 hod – 15:45 hod              „Angličtina“ – placený kroužek AJ pro přihlášené děti

 

Ostatní denní aktivity:

 

Průběžně:                                   "Lidovníček“ – chvilky s lidovou muzikou a folklorem

 

Průběžně:                                   „Hudebníček, nástrojníček“ – chvilky s hudebními nástroji (klavír, kytara

                                                     akordeon, bubínky Djembe,…)

 

Průběžně:                                   "Barevné dny" - upevňování návyků, znalostí a vědomostí

 

1x měsíčně dopoledne:              „EKOLOGIE“ - pro předškolní a starší děti

MÍSTO KONÁNÍ: ekologické centrum Paleta

CENA: dle nabídky Ekocentra (většinou 25,- Kč / 1 program)

 

1x čtvrtletně dopoledne            „Pohádníček“ – maňáskové divadlo k probíranému tématu MŠ (pro děti 3 - 4 roky)

 

1x čtvrtletně dopoledne            „Kouzelný skřítkův les“ – výlet, poznávání krásy lesa v různých ročních obdobích

 

 

Ostatní aktivity školy:

 

1x ročně:

 

"Spíme ve školce" - večer a noc plné zážitků v prostředí mateřské školy

                               - pro předškolní děti - rozloučení se školkou

                                                   

"Škola v přírodě" - pro předškolní a starší děti 1 týden (pondělí až pátek) pobytu v přírodě

Ve školním roce 2017/2018 - dle zájmu rodičů.

Z důvodu nedostatečného zájmu se v roce 2018 Škola v přírodě NEKONÁ!

 

"Plavání"   - výuka plavání pro děti 4 - 6 let

MÍSTO KONÁNÍ: Plavání u Majáku, Pardubice

CENA:  900,- Kč / dítě (12 - 15 dětí)

TERMÍNY:

V roce 2017/2018 2 skupiny:

1.skupina = předškolní děti, od dubna 2018 (5 dvouhodinovek):

  5. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

12. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

19. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

26. 4. 2018 v 9:45 + 10:30

  3. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

 

2.skupina = mladší děti (středňáci), od května (5 dvouhodinovek):

10. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

17. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

24. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

31. 5. 2018 v 9:45 + 10:30

  7. 6. 2018 v 9:45 + 10:30

 

Doporučujeme pro tyto přednosti:
 • slaná voda (kladný vliv na dýchací systém)
 • hloubka (děti necítí dno – větší plavací efekt)
 • teplota vody (děti nejsou vymrzlé)
 • přístup lektorek (spousta pomůcek + zábavy)

 

 

Příležitostně:

"Radostná chvilka s mámou a s tátou"

- pro malé i velké děti a jejich rodiče

 

"Komunitní kruh s rodiči"

- pro rodiče dětí, kteří chtějí poradit s výchovou

                                                                

Školní jídelna:

 

O stravu dětí se stará jedna kuchařka a vedoucí školní jídelny, které společně sestavují pestrý a vyvážený jídelníček. Vaříme z čerstvých surovin, nepoužíváme polotovary. Celodenní strava vyhovuje spotřebnímu koši a obsahuje i racionální výživu. Na škole je zaveden pitný režim, který je rozšířen i o pramenitou čistou vodu.

 

Provozní personál:

 • Eva Veletová - vedoucí školní jídelny
 • Jaroslava Smékalová - kuchařka
 • Zdeňka Baránková - školnice

                                                                                 

 

 

Týdenní jídelníčky najdete na úvodní stránce našeho webu.

 

Alergeny v potravinách

Specifikace alergenů:

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat,

jedině voda není alergenní. 

     

Vysvětlení:

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují

u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního  systému (IS) 

a může vyústit až k anafylaktickému šoku.

V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují

negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Alergická reakce:

Spočívá v tom,  že  IS  reaguje  tvorbou  protilátek – bílkovin,

které se specificky  navazují na  alergeny  a  tak  je deaktivují a vylučují z organismu.

Existují různé druhy  protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE.

Protilátka IgE se  sama  váže na alergeny a vyvolává alergickou  odezvu. 

Při alergické  reakci  zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do  krevního řečiště,

čímž okamžitě  vyvolává symptomy typické pro potravní alergii.

Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí.

Zpravidla 1 hodinu po požití.

 

Projevy alergické reakce:

kýchání,  svědění,  kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst,

nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírných reakcí,

může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

 

Intolerance – averze:

Je to též nepříjemná  reakce, její nástup trvá delší dobu

a projevuje se  nadýmáním,  průjmem nebo zácpou. 

Symptomy  potravinové intolerance vznikají delší dobu

a nezahrnují imunitní odezvu – nadýmání,  průjem anebo zácpu.

Nejedná se o alergickou reakci.

 

Prahové hodnoty:

Minimální  množství   alergenu   nezbytného   pro  vyvolání  alergické reakce

se označuje jako prahová  hodnota.

Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.                 

 

Běžné potravinové alergeny:

Mohou vyvolat všechny potraviny, 

ale  EU  specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

                  

                   Za další alergeny lze považovat též

jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny,

ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování
dle směrnice 1169/11 EU

 

1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich

                                                     

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

3) Vejce a výrobky z   nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

4) Ryby  a výrobky  z nich 

 

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

                                                                                             

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 

7) Mléko  a  výrobky  z  něj - patří mezi potraviny ohrožující život

 

8) Skořápkové  plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

 

9) Celer a výrobky z  něj

 

10) Hořčice a  výrobky z ní

 

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

 

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

seznam alergenů v obraze.pdf (434,7 kB)

 

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

 

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování,

jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd.

Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských  výrobků nebo jídel ve veřejném stravování

vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

 

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení,

zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení,

kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká. 

 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a  zřetelně označit", 

není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení,

které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom,

že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka

pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní  složkou,

ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.

Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě,

takže případným žádostem nebude vyhověno.

Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. 

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen.

Pokud bude zvolené číselné značení,

bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla,

které je přeneseno na jídelní lístek.

Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí,

které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. 

 

Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří 

při počtu 20, 50, 100,... strávníků 

věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen.

Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů

podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů

stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014.

Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete

v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

https://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 17. týden

byl sestaven tento jídelníček:

34. jídelní lístek.pdf (775,5 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Poděkování:

Děkujeme paní Bělohoubkové za ušití poutek na ručníky.

Děkujeme paní Klčo za dárek pro Skřítky (žehlící prkno + žehličku).

Děkujeme panu Pleskotovi za pitíčka

do Mikulášských balíčků.

Děkujeme panu Pleskotovi

za propisovací tužky

a papíry na kreslení.

Děkujeme paní Klčo za adventní věnec.

Velmi děkujeme rodičům

za finanční dary na Vánoce.

Děkujeme paní Bělohoubkové

za barevné papíry.

Děkujeme paní Skálové

za papíry do kopírky.

Děkujeme rodičům za účast a pomoc

při úklidu školní zahrady

a při Podzimních slavnostech.

Děkujeme manželům Vágnerových za velkou pomoc při úklidu školní zahrady.

Děkujeme panu Rokytovi

za posekání zahrady.

 

Organizace šk. roku 2017/2018

Hlavní prázdniny

budou trvat

od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019

začne v pondělí 3. září 2018.

 

Informaci o uzavření mateřských škol naleznete zde:

Prázdniny_2018.pdf (343,3 kB)

 

-------------------

Již proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech školách

v pondělí 4. září 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno

v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny budou
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října 2017.

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Vánoční prázdniny budou
od soboty 23. prosince 2017
do úterý 2. ledna 2018.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 2. února 2018.

Provoz mateřské školy bude omezen.

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
12. 3. - 18. 3. 2018

Provoz mateřské školy bude omezen.

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. března
a pátek 30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Ve čtvrtek 29. 3. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 30. 3. 2018 bude MŠ uzavřena.