Výše úplaty a stravného pro nový školní rok

07.06.2013 20:00

Na školní rok 2013/2014 byla stanovena nová výše školného. Stravné zůstává stejné jako v roce 2012/2013:

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

 
Úplata: 590,- Kč

 

Zákonný zástupce dítěte uhradí školné i v případě, že jeho dítě nenavštěvovalo Mateřskou školu ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

 

Úplata se nevztahuje na děti, které v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 dovrší nejvýše 6 let věku.

 

Podle zákona č. 472/2011 Sb.,  kterým  byl  novelizován  zákon  č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Dítě, které se ve školním roce 2012/2013 poprvé vzdělávalo v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2013/2014 má povolený odklad PŠD, hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

 

 

Stravné:

 
Strávníci do 6-ti let:               616,- Kč:

Přesnídávka                                   7,- Kč

Oběd:                                         15,- Kč

Svačina:                                        6,- Kč

                                                  --------

Celkem:                                                   28,- Kč

 

Strávníci 7 let (OŠD):               660,- Kč:

Přesnídávka                                   7,- Kč

Oběd:                                         17,- Kč

Svačina:                                        6,- Kč

                                                  --------

Celkem:                                                    30,- Kč

 

 

Pravidla vybírání úplaty a zálohy na stravné

1. Úplata za kalendářní měsíc a záloha na stravné jsou splatné do 15. dne kalendářního měsíce předem (tak, aby platba byla připsána na účet MŠ vždy do 20. dne). Ředitelka mateřské školy může se zástupcem dítěte dohodnout jiný termín úhrady (§6, odst. 6 vyhlášky č. 43/2006).

Úplata je placena (vybírána) společně se zálohou na školní stravování.

 

2. Plátce uhradí úplatu společně se zálohou na stravné bezhotovostním převodem, a to nejlépe formou trvalého příkazu s platností od 1. 8. 2013 do 15. 5. 2014, s přiřazeným VS.

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na . týden byl sestaven:

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 4. 7. 2019

+

19. 8. - 30. 8. 2019

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 


Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Poděkování

Děkujeme paní Dostálové za přinesené hračky na písek.
Děkujeme paní Špačkové za velkou novou sadu dětských knížek.
Děkujeme paní Vágnerové za upečení perníčků pro výtvarné zdobení dětí.
Děkujeme panu Kosinovi za opravu zábradlí.
Děkujeme panu Faltejskovi za opravu skluzavky.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------