Výše úplaty a stravného pro nový školní rok

07.06.2013 20:00

Na školní rok 2013/2014 byla stanovena nová výše školného. Stravné zůstává stejné jako v roce 2012/2013:

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

 
Úplata: 590,- Kč

 

Zákonný zástupce dítěte uhradí školné i v případě, že jeho dítě nenavštěvovalo Mateřskou školu ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

 

Úplata se nevztahuje na děti, které v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 dovrší nejvýše 6 let věku.

 

Podle zákona č. 472/2011 Sb.,  kterým  byl  novelizován  zákon  č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Dítě, které se ve školním roce 2012/2013 poprvé vzdělávalo v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2013/2014 má povolený odklad PŠD, hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

 

 

Stravné:

 
Strávníci do 6-ti let:               616,- Kč:

Přesnídávka                                   7,- Kč

Oběd:                                         15,- Kč

Svačina:                                        6,- Kč

                                                  --------

Celkem:                                                   28,- Kč

 

Strávníci 7 let (OŠD):               660,- Kč:

Přesnídávka                                   7,- Kč

Oběd:                                         17,- Kč

Svačina:                                        6,- Kč

                                                  --------

Celkem:                                                    30,- Kč

 

 

Pravidla vybírání úplaty a zálohy na stravné

1. Úplata za kalendářní měsíc a záloha na stravné jsou splatné do 15. dne kalendářního měsíce předem (tak, aby platba byla připsána na účet MŠ vždy do 20. dne). Ředitelka mateřské školy může se zástupcem dítěte dohodnout jiný termín úhrady (§6, odst. 6 vyhlášky č. 43/2006).

Úplata je placena (vybírána) společně se zálohou na školní stravování.

 

2. Plátce uhradí úplatu společně se zálohou na stravné bezhotovostním převodem, a to nejlépe formou trvalého příkazu s platností od 1. 8. 2013 do 15. 5. 2014, s přiřazeným VS.

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179

 

Jídelní lístek

Na 46. týden byl sestaven:

57. jídelní lístek.pdf (638,5 kB)

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

 

Organizace šk. roku 2018/2019

Podzimní prázdniny připadnou na
pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Mateřská škola bude uzavřena.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2018
a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Mateřská škola bude UZAVŘENA

od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou

na pátek 1. února 2019.
Provoz mateřské školy bude omezen.
 

 

Jarní prázdniny
jsou stanoveny takto:
4. 2. - 10. 2. 2019

Provoz mateřské školy bude omezen.

 

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 18. dubna

Pátek 19. dubna 2019

je tzv. ostatním svátkem.

(podle zákona č. 245/2000 Sb.)

Ve čtvrtek 18. 4. bude provoz MŠ omezen,

v pátek 19. 4. 2019 bude MŠ uzavřena.

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek

28. června 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 29. června do 1. září 2019.

O uzavření mateřské školy

budete včas informováni.

 

Období školního vyučování

ve školním roce 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019.

 

Proběhlo:

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech školách

v pondělí 3. září 2018.

 

 

Poděkování

Děkujeme panu Faltejskovi za opravu zábradlí na skluzavku.
Děkujeme paní Mužíkové za vyžehlení oblečků pro panenky.
Děkujeme panu Kremlovi za opravu koloběžek.
Děkujeme paní Bělohoubkové za papíry na kreslení.
Děkujeme babičce Elenky Junkové za vařečky na výtvarné tvoření.
Děkujeme paní Kremlové za hračky na pískoviště.
 

-------------------