Kontakt

                     

Adresa:       Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

                     Wintrova II 579               
                     530 03  Pardubice

 

IČ:            60157259

 

Telefon:     +420 466 612 179

                  +420 736 528 168

                  +420 736 528 022

             

E-mail:      mswintrova@ipnet.cz

ID DS:       tiehnd5

 

web:             www.mspcewintrova.cz

 

Ředitelka školy:         Mgr. Veronika Janků

 

Zástupkyně ředitelky: Iva Švábová

 

Učitelky:                              Romana Kyselová DiS.

                                           Soňa Čená DiS.

                                          Nina Hanušová

                                           Ilona Kejklíčková

 

Třída Koťat: kotata.mswintrova@seznam.cz

 

Třída Skřítků: skritci.wintrovka@seznam.cz

 

Internetová databáze firem:

https://www.netfirmy.cz/firma/20398-materska-skola-pardubice-wintrova-ii579/

        

Najdete nás poblíž Veterinární či Pardubické krajské nemocnice, v dosahu MHD č. 8, nebo č. 2, 12, 28 a č. 1, 11, 13.

Pro snažší nalezení školky použijte dynamickou mapu.

 

PROJEKTY:

Projekt (název, registrační číslo):

MŠ Wintrova, Pardubice 63

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011461

Výše podpory: 421 848,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU"

MŠ Wintrova, Pardubice 63 - publicita.pdf

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ

 

Hlavní záměr projektu:

Poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům,

kteří integrují do dětského kolektivu děti dvouleté.

  

 

 

Logo mateřské školy:

Fotogalerie akcí MŠ:

https://mswintrova.rajce.idnes.cz/ (přihl. jméno a heslo obdržíte na třídách)

 

 

Další důležité kontakty:

 • Zřizovatel Statutární město Pardubice:

        www.pardubice.eu

        Tel.: 466 859 111
        E-mail: posta@mmp.cz

        Jednotlivé kroky na stránkách MmP jsou:

        Úvod > Úřad > Radnice > Odbory magistrátu > Odbor školství, kultury a sportu > Školství

        > Dítě v mateřské škole

 

 • Pedagogicko - psychologická poradna Pardubice:

         https://www.ppp-pardubice.cz/

         Tel.: +420 466 410 327

 

 • Logopedické ordinace a pracoviště:

      1. Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice

         Prodloužená 278, 530 09 Pardubice - Polabiny II

         Tel. 466 009 430

         Poskytovaná logopedická péče je bezplatná.

         Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven,

         na základě doporučení od dětského lékaře.


      2. Mateřská škola Klubíčko, Grussova - logopedická třída

      

Memorandum MŠ:

 

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

 

I. Úvodní ustanovení

Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)“, spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

 

Základní pojmy

 

Osobní údaje – zejména:

V případě dětí: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, zdravotnické posudky a údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, fotografie, výtvarné dílo dítěte

V případě zákonných zástupců: jméno a příjmení,  bydliště, či doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa (při návštěvě stránek), číslo bankovního účtu (v případě hrazení plateb na BÚ školky),  údaj o svěření do péče, záznamy o škodních událostech, rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

Výčet osobních údajů nemusí být úplný, rodiče mohou do školky doručit dokumenty, které je školka povinna zpracovat a které mohou obsahovat i další osobní údaje. Tyto údaje školka nepožaduje, ale vzhledem ke zpracování celých dokumentů je rovněž zpracovává. Dále mohou osobní údaje uvést v rámci e-mailové, či osobní komunikace.

 

Správce osobních údajů: Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579

 

Subjekt údajů: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Zákonný zástupce: Zákonný zástupce subjektu údajů

 

Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů, například v rámci „informací o zpracování osobních údajů pro zaměstnance“. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování.

 

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V záležitostech ochrany osobních údajů a v souvislosti s výkonem práv dle nařízení EU 216/679 se na něj můžete obracet.

Pověřencem je:

Bc. Jaromír Kuba, společnost Kuba a partneři s.r.o. Tel. 774 487 670, kuba@gdpr-pardubice.cz,

 

III. Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů (konkrétně externí účetní fa externího IT správce). Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě souhlasu zákonného zástupce žáka, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

 

IV. Právní titul zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje:
 1. V rámci oprávněného zájmu správce, například kvůli potencionálnímu riziku soudních sporů
 2. Pro účely splnění právních povinností – např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví atd.
 3. Na základě Vašeho souhlasu, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 

V. Další informace

 1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne, či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.
 2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení  zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).
 3. Poskytl jste nám přesné a pravdivé informace.
 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány v papírové a elektronické podobě, při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.
 

VI. Práva, související se zpracováváním

 1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.
 2. Dále máte právo:
  1. Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.
  2. Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům
  3. Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
  4. Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů
  5. Požadovat omezení zpracování osobních údajů
  6. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
  7. Vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 4. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat, aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů
 3. Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

     

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 Wintrova II 579
530 03 Pardubice
466 612 179
736 528 168 - ředitelka školy

 

Jídelní lístek

 

 

Na 11. týden byl sestaven jídelní lístek:Jidelnicek (6).rtf (36,1 kB)

 

 

Seznam potravinových alergenů ,

které podléhají legislativnímu označování

dle směrnice 1169/11 EU

najdete zde:

Seznam potravinových alergenů.docx (14,6 kB)

 

Množství pokrmů naleznete zde:

Množství pokrmů.docx (17,2 kB)

 
UPOZORNĚNÍ:

Školní jídelna nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

Tuto skutečnost si musí každý strávník

uhlídat sám. 

Pokud je tedy Vaše dítě přecitlivělé

na některou složku,

sledujte prosím bedlivě jídelníček

a jestliže bude nějaký pokrm

tuto složku obsahovat,

upozorněte prosím
(nejlépe písemně)
tento den paní učitelku

a domluvte se na řešení

(vynechání pokrmu s alergenní složkou, apod.).

 

Organizace šk. roku 2019/2020

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý

30. června 2020.
 
Hlavní prázdniny budou trvat
od 1. července do 1. září 2020.

 

Naše mateřská škola bude otevřena:

1.7. - 3. 7. 2020, 13.7.-17.7.2020

+

24. 8. - 28. 8. 2020

 

Prázdninový provoz na pardubických mateřských školách:

Prázdniny 2019.pdf (337,7 kB)

 

 

 

 

 

 

 


10Jidelnicek (5).rtf